Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Attraktiv arbetsgivare

Fortnox viktigaste tillgång är dess medarbetare. Deras trivsel, hälsa och välbefinnande är avgörande för de mål och resultat som företaget vill uppnå, nu och i framtiden. Därför är det viktigt att medarbetarna har rätt förutsättningar. Utvecklingsmöjligheter, utbildning, företagskultur och arbetsmiljö är några områden som Fortnox arbetar aktivt med.

Att arbeta under pandemi

Pandemin har fortsatt utmanat samhället under 2021. Fortnox genomgick den största omställningen under 2020 då det gjordes möjligt att arbeta på distans för samtliga medarbetare. Under 2021 genomfördes en omfattande enkät för att fånga upp det fysiska och psykiska välmåendet vid hemarbete. Enkäten gav viktiga insikter, till exempel att det finns fördelar med att mötas i korridorerna eller under fysiska möten men även hur bra det har fungerat att arbeta på distans. Parallellt med att många delvis arbetat hemifrån och att en tillbakagång till arbete på kontoret skedde under hösten har Fortnox snabba tillväxtresa fortsatt då företaget under året gått från 401 till 596 medarbetare.

Utveckling och kompetensförsörjning

Hos Fortnox får medarbetarna möjlighet att växa och utvecklas, och att röra sig mellan olika positioner inom företaget. Fortnox uppmuntrar den interna rörligheten när nya möjligheter uppstår. Och att växa som ledare – inte minst genom företagets ledarskapsprogram Talent Management Program. Det finns även internt och externt anordnade utbildningar för ledare och medarbetare som rullar årsvis att ta del av.

Innovation Days, tidigare kallat 9th floor, är ett utvecklingskoncept där medarbetarna under några inspirerande problemlösningsdagar finner potentialen i problem och tar den mest kluriga idéen och gör den till verklighet. Bakom ligger tanken att den bästa lösningen kopplat till Fortnox produkter inte är hittad än, och målet är att flytta fram gränserna för vad kombinationen data och datakapacitet kan skapa för affärsnytta. Här har några av våra mest banbrytande idéer fötts. Företagets medarbetare får också helt egen innovationstid med valfri agenda.

Fortnox Academy är ett traineeprogram som gör det möjligt att välkomna kunniga och intresserade studenter att utvecklas under handledning med ambitionen att programmet ska leda till en anställning i företaget. Efter årets program uppnåddes ett fantastiskt resultat och Fortnox kunde välkomna samtliga trainees som nya medarbetare. När programmet startar igen i september 2022 startar kommer det att vara fler deltagare och på flera orter.

Fortnox har en mycket stark tillväxt av medarbetare och rekrytering är en viktig del av verksamheten, allt för att säkerställa dagens kompetensförsörjning och i framtiden. Fortnox har en utarbetad process för kompetensbaserad rekrytering. Fokus ligger på personliga egenskaper och erfarenheter samt de kunskaper som nya medarbetare behöver för att kunna lyckas i sin roll. Genom att arbeta kompetensbaserat bejakas även mångfald vilket minimerar risken för diskriminering.

Friskvård och trivsel

Ett välmående samhälle kräver att vi är friska och trivs. För att skapa en sådan atmosfär gör Fortnox insatser i den fysiska miljön. Under 2021 har kollegor uppmuntrats att ta cykeln till arbetet, vilket främjar både hälsan och miljön. Dessutom har inspirerande cykeltillfällen anordnats för att locka fler att cykla. Medarbetarna har till exempel getts möjligheten att “cykla för någon annans liv” genom att sponsra och tillsammans med Bike4Life cykla en sträcka. Fortnox har sedan 2019 via en enkät följt upp medarbetarnas resvanor till och från arbete. Enkäten är en viktig del både i den årliga klimatberäkningen och för att få en bild över resbeteendet. Med dessa insikter kan företaget förbättra förutsättningarna för medarbetarna att göra ett mer hållbart resval till och från jobbet. Flera medarbetare har önskat säkrare och mer skyddad förvaring av cyklar på arbetsplatsen och som ett led i detta utvecklades cykelfaciliteterna på samtliga kontor i slutet av 2021. Utöver det har elcyklar köpts in för att kunna lånas ut på dagtid. Under 2022 planerar vi att arbeta vidare inom området och få fler att välja ett hållbar resval.

Medarbetarnas relation till den fysiska och psykiska hälsan har stärkts på flera sätt i spåren av pandemin – allt från ökad förståelse för att en god hälsa kan vara en ren överlevnadsfråga, till att det kan vara en framgångsfaktor. Trots denna insikt har det varit svårt att engagera medarbetarna på distans i de hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds. Den upplevda hälsan hos medarbetarna låg under 2021 på 3,9, vilket är en svag förbättring. Det var utmanande att växla om till digitala initiativ. Att engagera medarbetare på distans har inneburit ett lägre deltagande i exempelvis Wellness Weeks. Med ett medarbetarengagemang via enkäter har Fortnox kunnat få insikter från denna period och som kan tas med i framtiden för att utveckla erbjudandet för ett ökat deltagande även på distans.

Under 2021 har konceptet Fortnox Måbra fortsatt att skapa inspirerande tillfällen för att uppmuntra till ökad rörelse och välmående. Det har varit sociala aktiviteter på företagets Wellness-våning som har både gym, yogarum, spelrum, pingisbord och massage. Dessutom finns ett rum avsett för mindfulness, meditation eller bön. Fortnox egen hälsocoach arbetar dagligen med friskvård, och instruktörer håller flera pass i veckan. Dessutom har utbildning erbjudits i hållbart ledarskap och medarbetarskap. Medarbetarna har även haft möjligheten att prova på Life Kinetik, som är en rörelsebaserad hjärnträning.

Vägledande dokument och systematiskt arbetsmiljöarbete

Fortnox arbetar för att skapa en trivsam och hållbar arbetsplats där medarbetarna kan trivas och frodas, och det gäller både på befintliga och nya arbetsplatser. Arbetsmiljöpolicy med tillhörande riktlinjer ger ett stöd vid utveckling av arbetsplatserna. Fortnox för dessutom vägledande samtal med medarbetarna som följer en årlig cykel och som hjälper ledaren att fånga upp förbättringsområden.

Viktiga händelser under året

Ett kvitto på att Fortnox lyckats skapa en trivsam arbetsplats som nått ut utanför de fyra väggarna är att företaget under 2022 fick utmärkelsen Årets Karriärföretag. Sajten Karriärföretag listar varje år de 100 främsta arbetsgivarna i Sverige. En gedigen urvalsprocess och juryarbete ligger bakom listan som fokuserar på karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga talanger i början av karriären.

Vi är glada och stolta över att vi har utsetts till en av de främsta arbetsgivarna 2022. I motiveringen lyfts medarbetarna och företagskulturen fram, liksom en genomtänkt storytelling och varje medarbetares utvecklingsmöjligheter. Att Fortnox tilldelats utmärkelsen är ett bevis på att det långsiktiga och omfattande arbete som läggs ner ger resultat. Utmärkelsen kommer att göra Fortnox mer synligt i ett skede där företaget har fokus på tillväxt och innovation. Utmärkelsen talar om det vi själva länge har vetat om, att medarbetarna är företagets mest värdefulla tillgång.

Anställda i antal och procent

 201920202021
Antalet nyanställda* under året 7482149
Antal anställda* som  slutat under året - x71618
Personalomsättning % - x/y2,1 %3,9 %3,0 %
Anställda vid årets slut - y329401596
Arbetade deltidn/an/a25
Sjukfrånvaro - kvinna1,551,901,25
Sjukfrånvaro - man1,330,920,86
Incidenter och olyckor020

*Anställda varav provanställda och visstidsanställda ingår.
*Inkluderar både lång- och korttidssjukskrivning.

 Utfall 2019Utfall 2020Utfall 2021
eNPS**n/an/a26
NMI*** (index 1- 5)4,44,14,1

**eNPS - Employee Net Promoter Score - ett mått där vi mäter hur villiga medarbetarna är att rekommendera vår arbetsplats för vänner och bekan.a.
***NMI - Nöjd Medarbetarindex -ett mått där vi mäter trivsel, stolthet och engagemang.