Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Klimatpåverkan

Klimatfrågan är central för allas vår framtid. Därför är det en självklarhet för Fortnox att göra medvetna val för att minska klimatpåverkan i verksamheten. Dessutom jobbar Fortnox med hållbara initiativ för medarbetare och utvecklar produkter och tjänster som ger kunder möjlighet att minska sina klimatavtryck.

Med hjälp av klimatberäkningar genom hela värdekedjan ges en bra bild av var Fortnox har störst positiv och negativ klimatpåverkan. Genom förändringar i den dagliga verksamheten och i samarbeten med andra kan klimatpåverkan reduceras. Fortnox vill ta ansvar för klimatet och bidra till en hållbar utveckling.

År 2020 blev företagets första klimatberäkning klar. Den gjordes för verksamhetsåret 2019, enligt GHG3-protokollets riktlinjer. Sedan dess har ytterligare två klimatberäkningar genomförts. Fortnox har valt att samarbeta med extern part vars klimatanalytiker beräknar Fortnox klimatavtryck enligt GHG-protokollet. Fortnox klimatberäkning 2021 finner du här.

På räkenskapsåret 2020 var Fortnox ett klimatneutralt företag enligt standarden PAS 2060:2014. Granskningen av klimatneutraliteten så kallade Other Party Validation, genomfördes av KPMG. Samtidigt antogs en reduktionsplan och företaget valde att klimatkompensera i tre olika projekt. Läs mer om projekten i väsentligt område Samhällsengagemang. Avsikten var att tydligt visa viljan att göra skillnad då klimatneutralitet inbegriper en tydlig reduktionsstrategi och en klimatfinansiering för att påskynda klimatomställningen. 

Enligt PAS 2060:2014 behöver en klimatneutral4 verksamhet minska sin klimatpåverkan mellan åren för att bibehålla sin klimatneutralitet. Fortnox ökade dock sin klimatpåverkan under 2021 jämfört med 2020. Ökningen berodde huvudsakligen på att företaget under 2021 växte och en större mängd elektronik köptes in till följd av detta. Starkt bidragande var också att anställda återgick till arbetsplatsen efter att ha jobbat hemma, vilket ökade klimatpåverkan från anställdas pendling avsevärt. Därför hävdar Fortnox inte klimatneutralitet för 2021, men kommer såklart fortsatt arbeta med att minska klimatavtrycket. Reduktioner inom andra områden så som klimatpåverkan från logistik och klimatpåverkan från lokaler har dock uppnåtts. Framåt avser Fortnox att fortsatt arbeta med sina uppsatta reduktionsmål.

Fortnox klimatavtryck

 Scope 1Scope 2Scope 3Totalt
20203 ton CO2e70 ton CO2e601 ton CO2e674 ton CO2e
I procent0,4 %10,4 %89,2 %100 %
20215  ton CO2e14  ton CO2e1064  ton CO2e1083 ton CO2e
I procent0,5 %1,3 %98,2 %100 %

I scope 3, övriga indirekta utsläpp, sker det största avtrycket. Köpta varor stod 2020 för hela 317 ton CO2e jämfört med 2021 för 652 ton CO2e.

 20202021Förändring i procent
Fortnox klimatavtryck per kund1,84 ton CO2e per kund2,71 ton CO2e per kund19 %
Fortnox klimatavtryck per omsättning0,82 ton CO2e per MSEK1,20  ton CO2e per MSEK32 %
Fortnox klimatavtryck per anställd1,56 ton CO2e per FTE 1,92 ton CO2e per FTE 32 %

Strategi för minskning

Fortnox arbetar för att minska klimatavtrycket, skapa cirkulära flöden och minska påverkan på miljön genom att till 2025:

  • Sträva efter cirkulär ekonomi genom att återvinna så stor andel som möjligt.
  • Sätta upp en strategi för minskning av klimatavtrycket från elektronik till 2025.
  • Fasa ut fossilt bränsle för tjänsteresor med bil.
  • Halvera andelen fysiska brev till kund (2021 var cirka 2,4 % av våra utskick fysiska). 100 procent förnybar elanvändning i serverhallar och kontor.

Vi är försiktiga

Vi strävar efter att använda bästa möjliga teknik för bästa möjliga förutsättningar för kunden. Detta kräver en god teknisk utrustning och lagring av data i molnet. Detta ska göras med försiktighet och inte skada människors hälsa eller miljön. Vi vidtar redan idag åtgärder för att förebygga, förhindra och motverka detta. Under 2021 har vi påbörjat en rutin för hantering av avställd elektronik på respektive kontor. Vi samarbetar extern samarbetspartner för att en så hög grad av vår avställda elektronik ska återanvändas som möjligt och resten återvinnas. Under 2021 återanvändes 91 procent av vår avställda elektronik. Företaget informerar dessutom internt för att ge tips om hur rätt användning och försiktighet kan förlänga elektronikens livslängd. Ambitionen är att göra medvetna val och att ha en hållbar resurshantering.

Mer hållbara val för miljön och framtiden

Det börjar bli bråttom för att kunna begränsa den globala temperaturökningen med sikte mot 1,5 grad till 2030. Därför har Fortnox flera områden där krav ställs i strävan mot en hållbar utveckling. Exempelvis utvecklar Fortnox möjligheter för medarbetare att resa mer hållbart till och från jobbet. Tåg väljs framför bil och flyg. I företagets Miljöpolicy kan man läsa mer om vilka fler miljöaspekter Fortnox fokuserar på. Fortnox vill springa fortare i klimatomställningen och göra det på rätt sätt. Fortnox ser därmed över möjligheten att skriva under SBTi, Scienced Based Target, eller motsvarande. Detta för att med vetenskapliga metoder sätta en reduktionsstrategi till 2030.

3 GHG - Green House Protokoll. GHG protokollet utvecklades av World Resources Institute (WRI) och World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) som en global standard för mätning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp. Protokollet omfattar de sex växthusgaser som definieras i Kyotoprotokollet. Dessa räknas om till och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e).

4 Klimatneutral - Vid beräkningen följde Fortnox de krav som ställs enligt de två standarder som definierar klimatneutralitet: PAS 2060 och ISO 14021. Klimatberäkning görs i enligt GHG-protokollet och kompletteras med mål och reduktionsstrategi. Samt klimatkompensation i certifierade projekt. Granskningen så kallade Other Party Validation, genomfördes av KPMG.