Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Mångfald, inkludering och jämlikhet

På Fortnox arbetar närmare 600 medarbetare och konsulter med många olika nationaliteter, bakgrund och expertis. Detta är en stor tillgång och ökar möjligheten att lyckas då mångfald och inkludering leder till mer innovation, kreativitet och en bättre arbetsmiljö. Här är utbildning en framgångsfaktor och en viktig komponent vid nyanställningar och i förkovran av ledarskapet.

Lika möjligheter och jämställdhet

För Fortnox är det viktigt att medarbetarna upplever att alla har samma möjligheter oavsett kön. Fortnox strävar därför efter en jämn könsfördelning bland medarbetarna och bland dem som är i ledande positioner. Fortnox har flera styrdokument som är vägledande för arbetet med jämställdhet, liksom utbildningar inom området. Detta arbete följs varje år upp i medarbetarundersökningar. Dessutom genomförs årligen en kartläggning av löner med tillhörande analys för att säkerställa att lika eller likvärdigt arbete lönesätts på samma sätt oberoende av kön.

Mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arbetsmiljö

Fortnox respekterar de mänskliga rättigheterna och har nolltolerans för all typ av mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering. Alla medarbetare ska ha samma rättigheter och aldrig behöva utsättas för orättvis behandling på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, nationalitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Arbetsrätt och goda arbetsförhållande är viktiga områden för Fortnox, och relationer med kunder, partners eller andra intressenter som inte stöttar detta accepteras inte

Fortnox vill visa vägen och stötta

Fortnox vill inspirera fler aktörer i samhället och bidra till jämlikhet och inkludering där företaget kan göra skillnad. Därför samarbetar Fortnox med flertalet partners för att stötta en sådan positiv utveckling. Tillväxtmotorn Navigator Scale Up är ett exempel där Fortnox stöttar med kunskap och rådgivning och där jämställdhet är en viktig parameter.

Viktiga händelser under året

Under året har Fortnox genomfört ett antal aktiviteter kring mångfald och inkludering. Det är till exempel obligatoriskt för alla chefer att gå en utbildning i grundläggande arbetsmiljö och arbetsrätt. Här ingår grundläggande utbildning i diskrimineringslagstiftning och hantering av kränkande särbehandling. Därtill har samtliga chefer utbildats i kompetensbaserad rekrytering med syfte att bland annat göras medveten om olika former av partiskhet som kan påverka rekryteringen och vägar som man kan gå för att undvika dessa. Under 2021 har Fortnox tagit fram en uppförandekod för medarbetare och våra leverantörer. Uppförandekoden baseras på FN:s Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Under 2022

För Fortnox räcker det inte att ha en kvantitativ jämställd organisation om inte medarbetarnas perspektiv och insikter samtidigt tas tillvara. Därför kommer Fortnox att under 2022 i samband med utbildning i uppförandekoden ge medarbetarna möjligheten att diskutera frågeställningar kopplat till mångfald, inkludering och jämställdhet på avdelningsmöten. Därmed möjliggörs ett kontinuerligt arbete med dessa frågor.